> ข่าวประชุม อบรม สัมนา ศึกษาต่อ
 00769 ขอศึกษาดูงาน การคัดกรองโรคเบาหวาน ** รพสต โคกคอน**
 00768 ขอเชิญ คุณวงเดือน  สายศรี  เป็นวิทยากร บรรยาย 22 กย 2559
 00767 ขอเชิญ กรรมการ HDC ท่าบ่อ ประชุม 21 กย 2559
 00766 ขอเชิญ คุณสุขวรรณ  ชุติวัตรพงศธร  เป็นวิยากร บรรยาย 21 กย 59
 00765 ขอเชิญ จนท งาน เบาหวาน ความดัน ประชุม 21-22  กย 2559
 00764 คำสั่ง อบรม 4-16 กย 59
 00763 ขอเชิญประชุม ทำแผนยุทธศาสตร.าน อนามัยแม่และเด็ก
 00762 ขอเชิญ คณะกรรมการ NCD และHDC  ประชุม วันที่ 15 สิงหาคม 2559
อ่านข่าวทั้งหมด